VOORWAARDEN/DISCLAIMER

Algemene voorwaarden Vakantiehuis Yolo

Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen eigenaar en huurder van vakantiehuis Yolo, gelegen aan de Ereklyesi ut 19, 2736 Mikebuda in Hongarije.
Huurder: degene die het vakantiehuis huurt van de eigenaar voor een bepaalde tijd en de overeengekomen huurprijs aan de verhuurder heeft betaald.
Eigenaar: de eigenaar van vakantiehuis Yolo die het vakantiehuis aan de huurder verhuurt.
Huurovereenkomst: overeenkomst tussen de huurder en de eigenaar met betrekking tot de huur van het vakantiehuis.
Huurprijs: prijs per overnachting maal het aantal overeengekomen overnachtingen of een overeengekomen prijs per periode. De huurprijs wordt vermeerderd met bijkomende kosten en borgsom.
Aanbetaling: 30% van de huurprijs (exclusief bijkomende kosten en borgsom) dat de huurder bij boeking aan de eigenaar is verschuldigd.
Borgsom: bedrag dat de huurder vooraf betaalt aan de eigenaar voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is.
Aankomst- en vertrektijdstip: de tijden die tussen huurder en eigenaar zijn overeengekomen.
Website: www.goedkoophongarije.nl

Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst
De eigenaar informeert de huurder over het huurobject, prijzen en voorwaarden die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn. De huurovereenkomst komt tot stand nadat de huurder de boeking op de website van de eigenaar (www.goedkoophongarije.nl) volledig heeft afgerond en verstuurd en nadat de bevestiging hiervan door de eigenaar per e-mail aan hem is verstuurd. Bij een telefonische boeking komt de huurovereenkomst tot stand zodra de eigenaar de boeking per e-mail heeft bevestigd.

Artikel 3. Betalingscondities
Binnen 14 dagen na bevestiging van de boeking per e-mail door de eigenaar, dient de aanbetaling van 30% van de huursom (exclusief bijkomende kosten) op de door eigenaar aan huurder opgegeven bankrekening te zijn bijgeschreven. Wanneer de aanbetaling niet binnen gestelde termijn op de bankrekening van de eigenaar is bijgeschreven, wordt de huurovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. Uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huur van het vakantiehuis dient de volledige huurprijs inclusief bijkomende kosten en de borg te zijn overgemaakt op de rekening van de eigenaar. Wanneer hieraan niet is voldaan vervalt het recht op huur van het vakantiehuis, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 10. Bij reservering tot 6 weken voor voor aanvang van de huurperiode dient het gehele factuurbedrag direct na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden voldaan.

Artikel 4. Kosten
Bijkomende kosten staan op de website van de eigenaar vermeld. Huurder zal deze uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huur van het vakantiehuis voldoen.

Artikel 5. Borgsom
De eigenaar brengt een borg van 100 euro aan de huurder in rekening. De borgsom wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur binnen een week op diens bankrekening teruggestort. Een en ander onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing of buitenproportioneel verbruik van energie. De eventuele aftrek is in redelijkheid en ter beoordeling aan de eigenaar.

Artikel 6. Verplichtingen van de eigenaar
De eigenaar draagt er zorg voor dat het vakantiehuis op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 7. Verplichtingen van de huurder
Bij aankomst in het vakantiehuis is de huurder verplicht de woning en de directe omgeving te inspecteren op eventuele onveilige situaties. Indien er naar de mening van de huurder sprake is van een onveilige situatie, zal hij onmiddelijk de eigenaar hiervan in kennis stellen. De huurder zal de eigenaar redelijke tijd geven de situatie in orde te brengen. Indien de situatie naar mening van de huurder niet voldoende veilig is geworden, dan zal de huurder de eigenaar hiervan onmiddelijk in kennis stellen.
In het vakantiehuis is overnachting toegestaan tot maximaal 8 personen. Uitsluitend de met name genoemde personen die door de huurder bij de boeking zijn opgegeven zijn gerechtigd om in het vakantiehuis te overnachten.
Overnachting van bezoekers is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de eigenaar. Het is niet toegestaan personen in het vakantiehuis toe te laten, anders dan de huurder en eventueel door hem aangewezen personen of vrienden, kennissen of familie. De huurder is verantwoordelijk voor alle genoemde personen.
Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd. Huurder blijft de volledige huurprijs verschuldigd. Na ontbinding van de overeenkomst is de eigenaar gerechtigd het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren.
Voorts is het niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen. Bij het verlaten van het vakantiehuis, ook voor korte tijd, dient het vakantiehuis volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. In het vakantiehuis mag gerookt worden, met uitsluiting van de slaapkamers. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.
Normaal gebruik van water, gas en elektra is kosteloos. Indien blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik dan zullen daarvoor kosten aan de huurder in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Huisdieren
In de accommodatie zijn huisdieren toegestaan. Per huisdier wordt een kleine toeslag berekend welke staat omschreven op de website.
De huurder is verantwoordelijk voor zijn huisdier(en), op dusdanige wijze dat de uitwerpselen worden opgeruimd en dat de huisdieren het meubilair en de tuin niet beschadigen of bevuilen. Kosten voor herstel van schade veroorzaakt door huisdieren van de huurder worden doorberend aan de huurder.

Artikel 9. Aankomst in en vertrek uit het vakantiehuis
Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata genoemd in de boekingsbevestiging. Aankomst van de huurder is toegestaan vanaf 15.00 uur. Vertrek dient plaats te vinden voor 10.00 uur.
Bij aankomst controleert de huurder het vakantiehuis en de directe omgeving of deze naar zijn mening veilig is (zie artikel 7.).
Bij aankomst controleert de huurder zelf of het vakantiehuis en inventaris compleet en onbeschadigd zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de eigenaar. Deze zal zijn uiterste best doen het te repareren of te vervangen of aan te vullen.
Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig doorgegeven te worden aan de eigenaar die samen met de huurder de woning inspecteert.
De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de eigenaar te worden gemeld.

Artikel 10. Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder
Er kunnen door de huurder geen wijzigingen in een gedane boeking worden aangebracht anders dan na overleg met en goedkeuring van de eigenaar.
Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de boeking van het verblijf in de vakantiewoning of beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder, zijn de volgende bepalingen van toepassing:
iedere annulering dient per mail aan de eigenaar kenbaar gemaakt te worden;
kosteloos annuleren kan tot 7 kalenderdagen na boeking;
bij annulering tot 42 dagen voor aanvang van de huurperiode is een bedrag van 30% van de huursom verschuldigd;
bij annulering tot 28 dagen voor aanvang van de huurperiode is een bedrag van 60% van de huursom verschuldigd;
bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode is een bedrag van 90% van de huursom verschuldigd;
Bij latere betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in het vakantiehuis blijft de volledige huurprijs verschuldigd.
Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw bank of verzekeraar.

Artikel 11. Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de eigenaar
De eigenaar kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen:
a. bij het niet (tijdig) voldoen door de huurder van de huurprijs.
b. overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van eigenaar of naaste familie. Alle door de huurder betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen zullen binnen 30 dagen na beëindiging aan de huurder geretourneerd worden.
c. wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van het vakantiehuis onmogelijk wordt zoals onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan het vakantiehuis en het ongeoorloofd toelaten van personen zoals in artikel 7 omschreven. Indien dit aan de huurder te wijten is zullen betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen niet geretourneerd worden.
De eigenaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en recht
De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in het gehuurde vakantiehuis.
b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het vakantiehuis, tijdelijk uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de vakantiewoning.
c. schade of letsel als gevolg van het gebruik van het vakantiehuis, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond het vakantiehuis.
De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in of rond het gehuurde vakantiehuis bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning zullen de kosten aan de huurder worden doorberekend. De eigenaar zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.
Op alle geschillen tussen huurder en eigenaar is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Klachten
Alle klachten die betrekking hebben op het gebruik van het vakantiehuis dienen door de huurder terstond bij de eigenaar te worden ingediend. De huurder zal de eigenaar voldoende gelegenheid en medewerking geven de klacht binnen redelijke tijd te verhelpen.

DISCLAIMER
Informatie die u verstrekt in ons gastenboek kan gelezen worden door andere bezoekers. Let u er daarom op dat u geen persoonlijke informatie aan het gastenboek toevertrouwt. De eigenaar behoudt het recht om reacties naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren of te veranderen.
Door het maken van een boeking wordt u opgenomen in ons adressenbestand. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en tenslotte om u op de hoogte te houden van onze diensten.
Op verschillende plekken op onze site is een link gemaakt naar websites van derden. De eigenaar is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud hiervan.
Als eigenaar geven wij u tips om uw verblijf in Hongarije te veraangenamen. Opvolging van deze tips geschiedt geheel op eigen risico van de huurder.

Mikebuda, 15 januari 2015